1. Lokalizacja i testowanie

Lokalizacja oprogramowania i serwisów internetowych to propozycja dla tych z Państwa, którzy chcą stworzyć ich polsko- lub obcojęzyczną wersję. W ramach lokalizacji tłumaczymy:

 • interfejsy,
 • pliki pomocy,
 • dokumentację,
 • podręczniki użytkownika.

Oferujemy także usługi testowania zlokalizowanych stron internetowych i aplikacji, zarówno przygotowanych przez nas,
jak i dostarczonych przez klienta. Testowanie służy wykryciu i usunięciu niedoskonałości tłumaczenia wynikających
z wieloznaczności oryginału lub braku kontekstu, dzięki czemu uzyskuje się produkt pozbawiony błędów (często występujących na poziomie źródła) i dostosowany do rynku docelowego.

 

2. Specjalistyczne tłumaczenia pisemne

To oferta dla wymagających klientów, oczekujących najwyższej jakości usług. Do jej realizacji wybieramy tłumaczy wyspecjalizowanych w danej tematyce, często na stałe przydzielonych do zespołu obsługującego zlecenia konkretnego klienta.

Zgodnie z obowiązującą normą dotyczącą świadczenia usług tłumaczeniowych (PN-EN 15038) oferujemy usługę złożoną
z trzech etapów — tłumaczenia, redakcji i weryfikacji. Możemy też każdy etap potraktować jako odrębną usługę: tłumaczenie, tłumaczenie z redakcją oraz tłumaczenie z weryfikacją. Uwzględniając przeznaczenie tekstu, rekomendujemy Państwu skorzystanie z optymalnego rozwiązania.

 • Tłumaczenie

Tłumacz przekłada tekst z języka źródłowego na język docelowy, sprawdza tłumaczenie pod kątem jego poprawności, kompletności oraz spełnienia wymagań określonych przez klienta, a dodatkowo poddaje je automatycznej kontroli jakości. 

 • Tłumaczenie z redakcją

Przetłumaczony tekst trafia do redaktora BTInfo, który sprawdza tłumaczenie (bez porównywania z tekstem źródłowym)
pod kątem jego przeznaczenia, poprawności językowej i stylistycznej oraz poszanowania konwencji obowiązujących w danej branży. 

 • Tłumaczenie z weryfikacją 

Przetłumaczony tekst jest analizowany przez weryfikatora BTInfo pod kątem zgodności merytorycznej tłumaczenia z tekstem źródłowym, spójności terminologicznej, rejestru językowego i stylu, a także osiągnięcia zamierzonego celu. 

 • Tłumaczenie przysięgłe

Tekst źródłowy zostaje przełożony i poświadczony przez współpracującego z BTInfo tłumacza przysięgłego (zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego). 

 

3. Tłumaczenia ustne

Specjalistyczne tłumaczenia ustne są skierowane głównie do klientów korporacyjnych. Wykonują je tłumacze wyróżniający się bardzo dobrą znajomością branży, świadomi istnienia różnic kulturowych i posługujący się piękną polszczyzną. Proponujemy różne rodzaje specjalistycznych tłumaczeń ustnych: 

 • tłumaczenie konsekutywne — tłumacz przekłada krótkie, jedno- lub kilkuzdaniowe fragmenty wypowiedzi prelegenta bezpośrednio po ich wygłoszeniu;
 • tłumaczenie symultaniczne — każdy z dwóch tłumaczy znajdujących się w dźwiękoszczelnej kabinie na zmianę słucha wypowiedzi prelegenta i jednocześnie na bieżąco przekazuje do mikrofonu jej znaczenie, a słuchacze odbierają tłumaczenie za pośrednictwem słuchawek; 
 • tłumaczenie towarzyszące — tłumacz asystujący podczas spotkania na bieżąco ściszonym głosem przekazuje danej osobie lub grupie osób znaczenie wypowiedzi prelegentów;
 • obsługa szkoleń i konferencji — w ramach usług tłumaczeniowych oferujemy kompleksową obsługę szkoleń i konferencji, tj.: 
  • tłumaczenia podczas szkoleń lub konferencji (towarzyszące, konsekutywne, symultaniczne),
  • tłumaczenia wyjazdowe,
  • techniczne wsparcie tłumaczeń podczas szkoleń lub konferencji (słuchawki, nagłośnienie, kabiny). 

 

4. Usługi dodatkowe

DTP w lokalizacji

Oferta obejmuje:

 • skład tekstów przetłumaczonych na dowolny język obcy, wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami typografii,
 • skład tekstu jak najwierniej odwzorowujący dokument źródłowy,
 • generowanie PDF-ów gotowych do publikacji online lub wydruku,
 • projektowanie lub dostosowywanie dokumentów, które mają być poddane procesowi lokalizacji na wybrane języki obce,
 • tworzenie i modyfikowanie grafiki oraz zrzutów ekranowych wykorzystywanych w publikacjach.

 

Opracowanie marketingowe

Usługa umożliwia podniesienie jakości tekstu o charakterze marketingowym, który wymaga większej lekkości stylu lub lepszego dopasowania do grupy docelowej. Dzięki tej usłudze: 

 • opracowanie będzie poprawne merytorycznie,
 • tekst docelowy pozostanie spójny pod względem językowym i stylistycznym z innymi materiałami firmy, np. witryną internetową, drukami reklamowymi, strategią marketingową,
 • treść zostanie należycie opracowana pod kątem stopnia natężenia reklamy i oryginalności stylistycznej, z uwzględnieniem przeznaczenia tekstu i specyfiki odbiorcy,
 • materiał będzie się znakomicie nadawał do publikacji. 

Zależnie od Państwa potrzeb zapewniamy:

 • przygotowanie tekstu ściśle według Państwa wskazań,
 • stworzenie tekstu docelowego o określonym dopuszczalnym stopniu ingerencji w tekst źródłowy,
 • skomponowanie nowego tekstu o zbliżonej zawartości merytorycznej, opartego na tekście źródłowym, 
 • przygotowanie profesjonalnego materiału marketingowego.

 

Skrót

W ramach tej usługi oferujemy: 

 • skrócenie tekstu w uzgodnionym stopniu, z zachowaniem jego sensu i z uwzględnieniem przeznaczenia,
 • przetłumaczenie wybranych treści: najważniejszych fragmentów lub części spełniających inne kryteria określone w zleceniu,
 • zachowanie stylistyki tekstu źródłowego (zmiana stylu wymaga dodatkowego opracowania na wcześniej określonych warunkach). 

 

Tłumaczenie kreatywne

Tę usługę proponujemy klientom, którzy chcą przetłumaczyć teksty marketingowe o szczególnym charakterze, takie jak: 

 • krótkie hasła reklamowe,
 • wieloznaczne slogany wykorzystujące idiomatykę charakterystyczną dla danego języka lub oparte na grze słów,
 • nazwy produktów wprowadzanych na rynki zagraniczne.

Tłumaczenie kreatywne obejmuje twórcze opracowanie tekstu, czerpiące z tekstu źródłowego i zbliżone do niego pod względem atrakcyjności formy, ale dopasowane do języka przekładu i upodobań lokalnego odbiorcy. Jest to usługa zbliżona do copywritingu oferowanego przez agencje reklamowe. Zwykle proponujemy kilka wersji hasła czy nazwy.

 

Tłumaczenie materiałów audiowizualnych

Tłumaczenie materiałów audiowizualnych obejmuje przekład dowolnych nagrań dźwiękowych oraz filmów. Podczas odsłuchiwania materiału tłumacz spisuje oryginalną ścieżkę dźwiękową. Na tej podstawie wykonuje się następnie tłumaczenie pisemne.

Za kryterium wyceny tłumaczenia materiału audiowizualnego przyjmuje się stopień jego trudności językowej. Trudność ta wzrasta, jeśli wymagana jest identyczna długość wypowiedzi w wersji oryginalnej i tłumaczeniu. 

 

JĘZYKI

Wykonujemy tłumaczenia na większość języków świata, z podziałem na niżej wymienione grupy:

I grupa

angielski
francuski
niemiecki
rosyjski

II grupa

białoruski
bułgarski
czeski
hiszpański
portugalski
rumuński
słowacki
ukraiński
węgierski
włoski

III grupa

chiński
chorwacki
duński
estoński
fiński
flamandzki
japoński
litewski
łotewski
niderlandzki
norweski
słoweński
szwedzki